Scholen, BSO en TSO

Algemeen geldende regels

Iedereen die in het onderwijs werkt (in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs), moet bij indiensttreding een VOG overleggen. Dit is wettelijk verplicht. Dit kan ook gelden voor vrijwilligers die actief zijn op scholen en de kinderopvang. Vrijwilligers binnen deze organisaties voor wie de VOG wettelijk verplicht is kunnen zich niet aanmelden voor de Regeling Gratis VOG. Indien er echter ook vrijwilligers actief zijn op scholen en in de kinderopvang, die niet verplicht zijn een VOG te overleggen, maar wel met kinderen werken, kunnen deze organisaties zich voor die vrijwilligers aanmelden voor de Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers.

Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang (BSO)

Vrijwilligers die werken binnen kinderopvang- en buitenschoolse opvangorganisaties komen in veel gevallen niet in aanmerking voor de Regeling Gratis VOG. Als zij vaker dan een half uur per drie maanden actief zijn op de locatie dan vallen zij vanwege hun structurele aanwezigheid namelijk onder de VOG plicht van de Wet kinderopvang en daarmee onder verplichte continue screening. Organisaties zijn wettelijk verplicht hen te registreren in het Personenregister kinderopvang voor continue screening. Voor andere vrijwilligers, waarvoor geen wettelijke plicht geldt, kunnen kinderopvang- en buitenschoolse opvangorganisaties wel gebruik maken van de regeling.

Onderwijs en Tussenschoolse Opvang (TSO)

Medewerkers die verbonden zijn aan een onderwijsinstelling dienen in het bezit te zijn van een geldige VOG. Dit staat in de onderwijswetgeving. De VOG is in het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs en binnen het mbo wettelijk verplicht voor onder andere leraren, directieleden, (con-)rectoren, leraren / onderwijsassistenten in opleiding en overblijfmedewerkers (TSO en primair onderwijs). Zie voor een volledige lijst, de website van school en veiligheid. Indien er echter ook vrijwilligers actief zijn op scholen en deze vrijwilligers niet verplicht zijn een VOG te overleggen, maar wel met kwetsbare personen werken, kunnen deze organisaties zich voor deze groep vrijwilligers aanmelden voor de Regeling Gratis VOG.